บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

มีความภาคภูมิใจในการช่วยรีไซเคิลด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เราบริการจัดการประมูลรับซื้อและกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม,สำนักงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น พลาสติก,กระดาษ,เหล็ก,ไม้,อลูมิเนียน ฯลฯ บริษัทเรายินดีบริการรับขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถึงที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายรวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 


นโยบายสิ่งแวดล้อม

     บริษัท เอ แอนด์ อาร์ รีไซเคิ้ลลิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความมุงมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กร และชุมนุมด้วยความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

     1. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
     2. ป้องกัน ควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
     3. ติดตาม และทบทวนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
     4. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
     5. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ